Atvērtā skola
IAC

Projekts īstenots ar
Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu

SIF

Projekts „Interneta vides izmantošana pieredzes un informācijas aprites nodrošināšanai starpkultūru un bilingvālās izglītības jomās”

Šī projekta vispārējais mērķis ir veicināt integrētas, zinošas un lojālas sabiedrības veidošanos Latvijā, nodrošinot pozitīvas praksē pārbaudītas pieredzes un informācijas pieejamību e – versijā par starpkultūru un bilingvālās izglītības jautājumiem. Konkrētie projekta mērķi ietver interaktīvas izglītojošas bāzes e – versijā izveidi par starpkultūru un bilingvālo izglītību, konstruktīvas e – diskusijas par minētajiem jautājumiem veidošanu, izmantojot saturiski organizētu forumu internetā, jauniešu informētības un līdzdalības sekmēšanu, izdodot bilingvālā žurnāla TILTS specizdevumu par mazākumtautību izglītības jautājumiem. Plānotā projekta mērķauditorija ir ļoti plaša: praktizējoši pedagogi, vecāki, jaunieši – skolēni un studenti, topošie pedagogi, maģistranti, doktorandi, masu mediju pārstāvji un citi interesenti. Šī brīža Latvijas situācijā, saasinoties jautājumiem par bilingvālo izglītību, jūtams pozitīvas pieredzes un radošu ideju trūkums, dominē pārsvarā negācijas. Projekta „Atvērtā skola” pieredze var sniegt šos pozitīvos, praksē pārbaudītos piemērus, atbalstu, idejas problēmrisinājumiem. Līdz ar to veidoto informatīvo un metodisko materiālu, apkopotās pieredzes un risinājumu strukturēšana interaktīvā e-versijā, sniegtu iespēju Latvijas pedagogiem, vecākiem , masu mediju pārstāvjiem, kuriem interesē bilingvālās un starpkultūru izglītības pozitīvā pieredze , izglītoties šajos jautājumos, uzdot jautājumus, ekspertiem, kontaktēties ar projekta „Atvērtā skola” skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm.

Par proektu "ATVĒRTĀ SKOLA"

Projekta mērķis bija veicināt sabiedrības integrāciju izglītības sfērā, sekmējot divu paralēlo – mazākumtautību un latviešu mācībvalodu skolu tīklu tuvināšanos, nošķirtības un aizspriedumu mazināšanos, informācijas barjeru laušanu. Projekts uzsāka darbību Latvijā 1999. gadā un 2003. gads bija noslēdzošais gads Sorosa fondā – Latvija, tā sadarbības partneri bija Izglītības un zinātnes ministrija, LVAVP, Naturalizācijas pārvalde. Projektā darbojās 37 skolas, 14 pirmsskolas izglītības iestādes, 7 pedagoģisko augstskolu pārstāvji. Uzsākot projektu, tika veikta izglītības iestāžu vajadzību izpēte, kā arī projekta ieviešanas laikā tika nodrošināts pastāvīgs ieviešanas procesa monitorings, kas ietvēra dalībnieku vajadzību izpēti, profesionālu pedagoģisko un socioloģisko pētījumu atbalstīšanu, ekspertīžu nodrošināšanu utt. Veicinot starpkultūru vides attīstību projektā iesaistītajās izglītības iestādēs, atbalstot bilingvālās izglītības reformas ieviešanu, vienlaicīgi nodrošinot informācijas pieejamību gan latviešu, gan krievu valodu informācijas telpās, projekts deva savu ieguldījumu Latvijas izglītības politikas veidošanā un izglītības reformu īstenošanā.

Galvenie projekta darbības virzieni:

Izdotie materiāli un apkopotā pieredze

Irēna Freimane,
Izglītības attīstības centra direktore